اطلاعیەی کمیتە مرکزی کوملە بە مناسبت سالروز جمعە خونین زاهدان

٥٢ جمعە از جمعەی خونین زاهدان گذشت اما فریاد حق خواهی بلوچستان همچنان بلند است
ملت مبارز و تحت ستم بلوچستان!
روز ٨م مهرماە ١٤٠١ برگ سیاه دیگری بر کارنامە مملو از جنایات رژیم اسلامی ایران افزودە شد و بیش از ١٠٠ انسان حق طلب و بە ستوە آمدە از جور ستمگران در ادامەی سیاستهای اشغالگرانە و ضد بشری جمهوری اسلامی جان باختند. ادامەی فریاد حق طلبانەی بلوچستان در یک سال پس از این جنایت و پایداری مردم و ادامەی اعتراضاتشان نشان از ارادەی ستودنی مردم برای رهایی و آزادی دارد. مردم مبارز کردستان کە سالها بار مبارزە با اشغالگران را بە تنهایی بە دوش کشیدەاند نیک میدانند ایستادن در مقابل جانیان حاکم چە هزینەی گزاف دارد و همزمان چە سربلندی ستودنی است.
از دستاوردهای بزرگ انقلاب “ژن، ژیان، ئازادی” شناساندن حقیقت مبارزەی حق طلبانەی ملتهای ساکن ایران و ایجاد همدلی و همزبانی و همگرایی در مبارزات آنان بود، آنجا کە در خیابانهای بلوچستان و کوردستان بارها شعارهای حمایتی و حماسی در دفاع از حق دیگری طنین انداز شد. خیزش ملتهای تحت ستم در تمام ایران و سرکوب وحشیانەشان از کاسپین و کوردستان تا احواز و بلوچستان ثابت کرد پروژەی ١٠٠ سالەی حکومتهای پهلوی و اسلامی و تلاششان برای امحاء ملتها و ساختن یک ملت با یک زبان و یک پرچم پروژەای شکست خوردە و ناکام بودە است و با وجود تمام هزینەها و سرکوبها هویت طلبی ملی و حق طلبی ملتهای ساکن ایران رو بە اعتلا و اوج بودە و در این راە هم‌سرنوشتی خویش در مقابل اشغالگران و ستمگران را بە درست درک کردە و هم رزمی و همبستگی را چارەی گذر از این سیستم تمامیت خواە و مرکزگرا میدانند.
ملل کورد و بلوچ از قوربانیان اصلی سیاست آسیمیلاسیون و سرکوب حکومتهای ایران بودە و تلاش این حکومتها برای ارائەی تصویری وارونە و دروغین از مبازرات بە حق این ملتها راە بە جای نبردە و امروزە حقیقت و محتوای آزادیخواهانە و رهایی طلبانە مبارزات کردستان و بلوچستان بیش از پیش بر همگان آشكار گشتە است. پروپاگاندای حکومت اسلامی ایران و نقشەهایش برای اینکە جنبش انقلابی کردستان را مبارزات مسلحانەی عدەی قلیلی کە اجیر “بیگانگان” هستند جلوە دهد در مقابل جهانی شدن انقلاب ژینا و شعار از کردستان برخواستەی “ژن، ژیان، ئازادی” نقش بر آب شد و جهان حقیقت آزادیخواهانە، برابری طلبانە و انسانی مبارزات کردستان را دریافت. بلوچستان نیز کە همچون کردستان سالهاست قربانی تبلیغات مسموم مرکزگرایان در نسبت دادن مبارزاتشان بە “بیگانگان” و تلاش آنها برای نمایش چهرەای غیر واقعی و عقب ماندە از بلوچستان است در یکسال گذشتە با تداوم جنبشش و با پشتیبانی شجاعانەاش از جنبش کردستان بە همگان نشان داد کە ملتی مبارز و پیگیر دارد کە دستگاە کشتار و سرکوب حاکمان مرکزگرا نمیتواند ارادەشان را برای رهایی و آزادی درهم بشکند.
در سالروز جمعەی خونین زاهدان یاد جانباختگان این جنایت حکومتی را گرامی میداریم و بر همکاری و همبستگی مبارزاتی ملتهای تحت ستم در مبارزە با نگرش و سیستم اشغالگر و ستمگر حاکم پا میفشاریم و اعلام میداریم لحظەای از تلاش برای لغو ستم ملی و احقاق حق تعیین سرنوشت ملتهای ساکن ایران باز نخواهیم ایستاد و در کنار تمامی آزادی خواهان و جنبشهای حق طلبانە بە مبارزە برای رهایی، آزادی، برابری و عدالت ادامە خواهیم داد.

یاد تمامی جانباختگان انقلاب ژینا گرامی
کمیتە مرکزی کوملە زحمتکشان کردستان
٧ مهر ١٤٠٢ برابر با ٢٩ سپتامبر ٢٠٢٣